Адвокат Галина Чанкова

Ако търсите адвокатска защита срещу банки, наследство, делба, развод, обезщетение, трудови спорове, домашно насилие, договори.

Вещно право

Сделки с недвижими имоти, предварителни договори, етажна собственост, съдебна защита при ревандикационни, негаторни, установителни искове, защита на владение, уреждане на имуществени спорове между съпрузи

 

Облигационно право

Съдебна защита при облигационни отношения за наем, заем, влог, банкови кредити, ипотеки, залози, поръчителство, продажби, спорове с „Топлофикация”, „ЧЕЗ”, „Софийска вода”, мобилни оператори и с колекторски фирми и изготвяне на пълномощни

Семейно и наследствено право

Развод, имуществените отношения, издръжка, упражняване на родителските права, закрила от домашно насилие, защита по делба – извънсъдебни споразумения и съдебна делба, отказ от наследство

Гражданско право

Поставяне под запрещение, учредяване на настойничество и попечителство, промяна на име и регистрация на юридически лица с нестопанска цел – сдружения, фондации и др.

Трудово право

Процесуално представителство и защита при уволнения, обезщетения, трудови злополуки, лекарски грешки

Граждански процес

Процесуално представителство и защита по граждански и търговски дела и процесуално представителство и защита по изпълнителни дела пред съдия-изпълнител

Правна помощ при обжалването на административни актове, обжалване на глоби и поцесуално представителство

Правна помощ при обжалването на административни актове, обжалване на глоби и поцесуално представителство

Адвокат Галина Чанкова

Повече за мен

Завършила съм право, редовно обучение, държавна поръчка през 1996 година в СУ „СВ.Климент Охридски“. Занимавам се основно с гражданско право и процес – делби, разводи, вещни искове, домашно насилие, трудови спорове, облигационни искове – наем, заем,банкови кредити покупко-продажба, наследство.

Адвокат Галина Чанкова

Професионален опит

Над 10 години в съдебната система, за кратко в Министерство на околната среда и водите, а от 2011 година – адвокат на свободна практика.

Специализиран в

Специализация в областта на гражданското право и процес.

Сертификати и награди

С годините притежавам сертификати в различни клонове на правото, но не смятам, че те са най-съществената визитка за един адвокат.

Интереси

Гражданско право и процес.

Препоръки

Навременната консултация с адвокат е най-правилният избор за успешното решаване на правен казус.

Правна помощ

При гражданско право и дела – делби, разводи, вещни искове, домашно насилие, трудови спорове, облигационни искове – наем, заем,банкови кредити, покупко-продажба, наследство