Административно право и процес

Оспорване на административни актове по съдебен и административен ред, възражения и нарушения и правна помощ при обжалването на административни актове, обжалване на глоби и поцесуално представителство

Адвокат по „Административно право и процес“ гр. София – Галина Чанкова

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС  – Административното право и процес са клон от правото , който регулира обществени отношения, свързани със защита на нарушени права от административен орган пред самия него или по съдебен ред – незаконен строеж, промяна статут на жилище, обезщетение за вреди от действия или бездействия на административен орган.

Кога да използваме услугите на адвокат по „Административно право“?

Административното право регулира всички отношения между физическите и юридическите лица, както и структурите на изпълнителната власт. 

 

  • Оспорване на административни актове по съдебен ред
  • Възражения по актове за административни нарушения
  • Обжалване на наказателни постановления
  • Дела и защита пред държавни органи

Често задавани въпроси

Кога да потърсим адвокат по административно право?

Добър и опит адвокат по административно право и процес ще ни е необходим в случайте, в които спорим с държавен орган, засегнал нашите интереси, права или задължения. Най-често срещаните спорове произхождат от оспорване на глоби и наказателни постановления наложени от КАТ, в това число и отнето свидетелство за правоуправление след употребата на алкохол, превишена скорост, наложени глоби от НАП и др. Можете да се свържете с мен адвокат Чанкова чрез контактната форма или на посоченият телефон.

От колко време адвокат Чанкова се занимава с "Административно право"?

Работя нас 10 години в съдебната система, за кратко в Министерство на околната среда и водите, а от 2011 година – адвокат на свободна практика.

Какво е специализирала адвокат Чанкова

Завършила съм право, редовно обучение, държавна поръчка през 1996 година в СУ „СВ.Климент Охридски“. Занимавам се основно с гражданско право и процес – делби, разводи, вещни искове, домашно насилие, трудови спорове, облигационни искове – наем, заем,банкови кредити покупко-продажба, наследство.

Други сфери, в които имам дългогодишен опит

Облигационно право

Съдебна защита при облигационни отношения за наем, заем, влог, банкови кредити, ипотеки, залози, поръчителство, продажби, спорове с „Топлофикация”, „ЧЕЗ”, „Софийска вода”, мобилни оператори и с колекторски фирми. Изготвяне на пълномощни

Семейно право

Развод, имуществените отношения, родителски права и издръжка, упражняване на родителските права, закрила от домашно насилие, защита по делба – извънсъдебни споразумения и съдебна делба, отказ от наследство

Гражданско право

Съдебна защита при облигационни отношения за наем, заем, влог, банкови кредити, ипотеки, залози, поръчителство, продажби, спорове с „Топлофикация”, „ЧЕЗ”, „Софийска вода”, мобилни оператори и с колекторски фирми. Изготвяне на пълномощни

Трудово право

Процесуално представителство и защита при неправомерни уволнения, трудови обезщетения, трудови злополуки, лекарски грешки

Граждански процес

Процесуално представителство и защита по граждански и търговски дела и представителство и защита по изпълнителни дела пред съдия-изпълнител

Вещно право

Сделки с имоти, предварителни договори, съдебна защита при негаторни и установителни искове, защита на владение, уреждане на имуществени спорове