Вещно право

Сделки с недвижими имоти, предварителни договори, етажна собственост, съдебна защита при ревандикационни, негаторни, установителни искове, защита на владение, уреждане на имуществени спорове между съпрузи

Адвокат по „Вещно Право“ гр. София – Галина Чанкова

ВЕЩНО ПРАВО  – Вещното право е клон от правото, който регулира обществени отношения, свързани със защитата правото на собственост, правото на ползване, сервитутни права – на строеж, на преминаване, права и задължения на съсобствениците в един съсобствен имот , придобиване на имот по давност; изгубване и прекъсване на владение;

Кога да използваме услугите на адвокат по „Вещно Право“?

Задължително използвайте услугите на добър и опитен адвокат по „Вещно право“ или при нужда от правна консултация преди да предприемете действия при следните казуси:

 

  • При ипотечни кредити и закупуване на жилище с кредит
  • Дела срещу банки и кредитори
  • При проблем със задължения
  • При покупко-продажба на недвижими имоти
  • Покупко-продажба на жилищно имущество
  • Предварителни договори
  • Етажна собственост
  • Съдебна защита при ревандикационни, негаторни и установителни искове
  • Защита на владение
  • При уреждане на имуществени спорове между съпрузи

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце, а потърсете съвет!

Доверете се на опитен адвокат и се консултирайте с мен адвокат Галина Чанкова. Проверете вашите права и възможности преди да изповядвате сделка за покупко-продажба на на недвижим имот или при закупуването на жилищно имущество. Съществуват редица проблеми с които можете да се сблъскате и често могат да бъдат фатални. Не се колебайте да се свържете с мен на посоченият телефон, имейл или използвайте контактната форма.

Често задавани въпроси

Как адвокат Галина Чанкова ще ви помогне?

Вещното право е така нареченото субективно гражданско право, клон от гражданското право, чийто фокус са недвижимите вещи. В България закона, които урежда правото на собсвеност на вещите е „Законът за собствеността“. Ще ви помогна да вземете правилното решение, за да бъдете наясно с възможните предизвикателства и проблеми с които можете да се сблъскате.

От колко време адвокат Чанкова се занимава с "Вещно Право"?

Работя нас 10 години в съдебната система, за кратко в Министерство на околната среда и водите, а от 2011 година – адвокат на свободна практика.

Какво е специализирала адвокат Чанкова

Завършила съм право, редовно обучение, държавна поръчка през 1996 година в СУ „СВ.Климент Охридски“. Занимавам се основно с гражданско право и процес – делби, разводи, вещни искове, домашно насилие, трудови спорове, облигационни искове – наем, заем,банкови кредити покупко-продажба, наследство.

Други сфери, в които имам дългогодишен опит

Облигационно право

Съдебна защита при облигационни отношения за наем, заем, влог, банкови кредити, ипотеки, залози, поръчителство, продажби, спорове с „Топлофикация”, „ЧЕЗ”, „Софийска вода”, мобилни оператори и с колекторски фирми. Изготвяне на пълномощни

Семейно право

Развод, имуществените отношения, родителски права и издръжка, упражняване на родителските права, закрила от домашно насилие, защита по делба – извънсъдебни споразумения и съдебна делба, отказ от наследство

Гражданско право

Съдебна защита при облигационни отношения за наем, заем, влог, банкови кредити, ипотеки, залози, поръчителство, продажби, спорове с „Топлофикация”, „ЧЕЗ”, „Софийска вода”, мобилни оператори и с колекторски фирми. Изготвяне на пълномощни

Трудово право

Процесуално представителство и защита при неправомерни уволнения, трудови обезщетения, трудови злополуки, лекарски грешки

Граждански процес

Процесуално представителство и защита по граждански и търговски дела и представителство и защита по изпълнителни дела пред съдия-изпълнител

Административно право

Административно право и процес при правна помощ при обжалването на административни актове, обжалване на глоби и процесуално представителство