Сделките с недвижими имоти под или над данъчната оценка не са рядкост. Може ли Националната агенция за приходите да развали сделка на основание, че реалната пазарна цена е значително по-ниска или по-висока?

Сделка пред нотариус на недвижим имот може да бъде изповядана или по данъчна оценка на същия или по пазарна цена, посочва адвокат Галина Чанкова. Без съмнение таксите, които следва да бъдат заплатени по пазарна цена на имота, са по-високи от тези по данъчната оценка. Тоест, от това следва, че се заплаща цена по два начина.

Незаконосъобразно е да се заплаща цена както над, така и под данъчната оценка, твърди юритът. Освен това, при изповядване на сделка винаги се попълва декларация за липса на данъчни задължения, за верността на която носите наказателна отговорност.

Ако сте изповядали сделка при нереална цена, образувана незаконосъобразно, и сте подписали декларация с невярно съдържание, то това безспорно са основания не само за разваляне на сделката, но и за търсене на наказателна отговорност.

Удостоверението по чл.87, ал.1 е удостоверение за липса на данъчни задължения и се издава от ТП на НАП в 7-дневен срок. Важно е също така да има и декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК, която не само трябва да подпишете, но и да бъде нотариално заверена, защото нотариусът носи солидарна отговорност заедно с прехвърлителя по сделка за недвижим имот, че задълженията ще бъдат заплатени.

Адвокат Антоанета Стаматова внася малко уточнение. Законът урежда възможност за НАП да иска от съда да признае една сделка за недействителна, когато е сключена от лице с установени публични задължения. Целта е, след като съда обяви сделката за недействителна, да може имуществото, предмет на недействителната сделка да послужи за удовлетворяване на тези вземания.

Условията, при които НАП може да предяви такъв иск, са: продавачът към датата на сделката да е имал данъчни или други публични задължения, установени с ревизионен акт или съдебно решение или е да прехвърлил свое имущество след връчване на заповед за възлагане на ревизия с цел да затрудни или осуети изпълнението на задълженията си към държавата.

Тоест, това, че сделката е изповядана по цени по-ниски или по-високи от пазарните, не е достатъчно основание НАП да иска обявяване на недействителност на сделката. Съществуват и други хипотези, при които НАП може да иска обявяване на недействителност на сделки, сключени от длъжници с публични задължения.

НАП не може да развали сделката само на това основание, потвърждава адвокат Милена Миткова. За купувача няма никакво значение дали той има задължения към държавата или не. Ако обаче към деня на сделката продавачът е имал задължения към НАП или трети лица, то НАП или всяко трето лице – кредитор на продавача има право да образува дело и да иска обявяване на сделката за недействителна спрямо него.

За целта трябва да докаже, че продавачът е сключил сделката с цел увреждане на кредитора. Тоест, продал е имота на занижена цена и не е дал пари на кредитора и/или го е продал, за да не може да го продаде кредиторът при евентуално изпълнително дело срещу продавача.