Здравейте. Имам построена незаконна стопанска постройка.Две долепени бараки и клетка за куче. Построена е с бетонни блокчета и покрив от греди, кофражен шперплат и битумна изолация.Има ли вариант за узаконяване или вариант за търпимост за да не я събарям?

Отговор:

Здравейте!

Отговорът на Вашия въпрос е даден в
чл.56, ал.1 и 2 от ЗУТ – Чл. 56. (1) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Върху поземлени имоти могат да се поставят:
1. преместваеми увеселителни обекти;
2. преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности;
3. преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 25 от 2019 г.) За обектите по ал. 1, т. 1 и 2 се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината. Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на обекта по ал. 1, т. 1 и 2. В зависимост от вида и предназначението на обекта се представя индивидуален проект, който съдържа архитектурно-художествена и инженерно-техническа част, или типов проект, придружен с декларация за характеристиките на обекта, издадена от производителя въз основа на протоколи от изпитване или изчисления и/или сертификат за система за управление на качеството, и/или на документи, удостоверяващи съответствие с техническите изисквания на нормативните актове. Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет.

Има също така и съществени неща, които са уредени в
чл. 147. (1) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за:
1. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2019 г.) стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване по чл. 44 и по чл. 46, ал. 1; от ЗУТ:

С уважение,
адв.Чанкова
София, ул. Три уши, 1, етаж 3, офис 1
Телефон: 0887 201 222