Облигационно право

Съдебна защита при облигационни отношения за наем, заем, влог, банкови кредити, ипотеки, залози, поръчителство, продажби, спорове с „Топлофикация”, „ЧЕЗ”, „Софийска вода”, мобилни оператори и с колекторски фирми и изготвяне на пълномощни

Адвокат по „Облигационно право“ гр. София – Галина Чанкова

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО  – клон от правото, който регулира обществени отношения , свързани с права и задължения по договор за покупко- продажба, договор за дарение, договор за наем, договор за заем, договор за поръчителство, както и обезщетение за причинени вреди при деликт и договорна отговорност, погасяване на задължение по давност, защита по ипотечен кредит или потребителски кредит срещу Банки.

Има ли полза от услугите на адвокат за нанесени вреди и обещетение?

Облигационното право или познато още като договорно право, само по себе си е част от гражданското право и урежда правоотношенията в правна връзка между две страни. От едната страна, така нареченият кредитор и от другата страна – длъжник. Облигационните отношения могат да бъдат договорни или извъндоговорни. Основанието за скючване на договор е тип сделка.

 

 • Изготвяне на предварителни договори
 • Изменения и допълнения в договори
 • Прекратяване на договорни отношения
 • Изготвяне на нотариални покани и обезпечителни заповеди
 • Заповеди за незабавно изпълнение
 • Водене на дела при причинени вреди
 • Договори за наем на недвижим имот
 • Предварителни договори за покупко-продажба на имот
 • Договор за безвъзмездно ползване на имот
 • Договор за покупко-продажба на имот

Потърсете своевременно своите права

Всеки има възможността да предяви иск за възтановяване на своето право пред съда, когато то е нарушено, за да защити правата и интересите си. Не се колебайте да потърсите своевременно компетентна консултация с адвокат.

Често задавани въпроси

Сключване на договор за наем на имот. Какво трябва да знаем?

Договорът за покупко-продажба на недвижим имот или наем на такъв е честа практика. При такъв тип договор наемодателят предоставя на наемателя апартамен, къща или друг тип имот за ползване срещу заплащане на договорена наемна цена. С изготвянето на договор за наем се регламентират взаимоотношенията между двете страни. Формата за скючването на договорът не е определена в българското законодателство, но не можем да разчитаме на устен договор. Срокът за сключване на наем може да бъде срочен или безсрочен.

В общият случай договорът съдържа:

 

 • Личните данни на двете страни
 • Данни за недвижимият имот
 • Наемната цена и срокът
 • Допълнителни клаузи

Какво да направим, когато наемателят не иска да си тръгне?

За да отстраните наемателите си от вашият имот е редно да предявите иск пред съответният районен съд за съхраняване на наетото помощение, като в иска се упоменават неизплатените наеми и разходи. Ако след изтичане на срока на договорът за наем, наемателят отказва да напусне имота, то той дължи обещетение равно на наемната пазарна цена на имота, считано от датата на прекратяването на договора.

Договор за дарение и как да направим дарение?

Същността на договорът за дарение е упоменат в Закона за задълженията и договорите(ЗЗД), съгласно дефиницията със сключанео на договор за дарение, дарителят отстъпва веднага безвъзмезно на дарителят. Договорът е едностранен тъй като не се извършва размяна на еквивалентни престации.

Как да се защитим от банките и некоректните банкови услуги?

Масово банките използват трикове и скрити договорни отношения с клиентите си, като най-често хората разбират в последствие за тях. Трябва да знаете, че не всички служители са с еднаква компетенция и освен кредити, те са задължени и да продадат сходни услуги, като застраховки, депозити, допълнително пенсионно осигуряване т.е те не могат да бъдат компетентни във всички тези области. Важно е да запомним, че по какъвто и повод да общувате с банки или кредитни институции, то трябва да бъде в писмен вид. В противен случай може да бъдете неприятно изненадани. Потърсете добър адвокат по съдебни решения за дела срещу банки, тъй като са дълги, сложни и отнемат време.

Други сфери, в които имам дългогодишен опит

Вещно право

Сделки с недвижими имоти, предварителни договори, етажна собственост, съдебна защита при ревандикационни, негаторни, установителни искове, защита на владение, уреждане на имуществени спорове между съпрузи

Семейно право

Развод, имуществените отношения, родителски права и издръжка, упражняване на родителските права, закрила от домашно насилие, защита по делба – извънсъдебни споразумения и съдебна делба, отказ от наследство

Гражданско право

Съдебна защита при облигационни отношения за наем, заем, влог, банкови кредити, ипотеки, залози, поръчителство, продажби, спорове с „Топлофикация”, „ЧЕЗ”, „Софийска вода”, мобилни оператори и с колекторски фирми. Изготвяне на пълномощни

Трудово право

Процесуално представителство и защита при неправомерни уволнения, трудови обезщетения, трудови злополуки, лекарски грешки

Граждански процес

Процесуално представителство и защита по граждански и търговски дела и представителство и защита по изпълнителни дела пред съдия-изпълнител

Административно право

Административно право и процес при правна помощ при обжалването на административни актове, обжалване на глоби и процесуално представителство