https://ceb.bg/question/view/pokupka-na-chast-ot-zemqta-na-sysedi-s-k-idq-6709.html

04.04.2020 – Съседи –        (0)

Уважаеми дами и господа,
Искам да закупя земя на съседи с които гранича! Къщата граничи с два имота и на мен ми е нужна минимална законна територия и от двата имота, които се намират на гърбът на моят имот.

На първи етап разговарях и с двамата ми съседи. От тяхна страна срещнах разбиране и съгласие. Дори единият ми каза, че няма да ми иска никакви пари! Но не знам какви документи да приготвя за да ги подпишат (Договор, Декларации, Свидетели и т.н.) Имота е построен точно на границата между двамата ми съседи, следователно въпросите са:

1.Какво е минималното законно изискване за разстояние на границите между жилищната сграда и дувара (оградата-границата)? (за да направим замерване и какво да бъде празното пространство между сграда и ограда)

2.Какви документи се издават от общината и нотариуса

3.Кои документи трябва да попълня аз и съседите ми за да извършим промените по урбанизираните ни граници

4.Какви са законовите такси за извършване на документалните промени?
Благодаря

ОТГОВОР:

Най-добър отговор*: Здравейте Велизар!
Промяната на граница между два съседни поземлени имота по взаимно съгласие на собствениците с цел урегулиране с подробен устройствен план (ПУП) територия е случай, който изисква прилагането на две административни процедури.

ПЪРВАТА касае промяна на имотната граница по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) .

ВТОРАТА касае промяна на регулационната линия по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите им актове.

Компетентните административни органи по двете процедури са РАЗЛИЧНИ.

Нормата на чл. 15, ал. 3 на ЗУТ допуска изменение на границите на урегулирани поземлени имоти с план за регулация при съгласие на собствениците,като се прилагат всички изисквания на ЗУТ за изработване и одобряване на ПУП.

Изработеният ПУП за изменение на регулационния план подлежи на съгласуване, като за целта е необходимо да се представи в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), съответстващ на изработения проект за изменение на регулационния план и отразяващ промяната на границата между поземлените имоти.Скицата – проект удостоверява характеристиките на обекта (обектите) на сделката по чл. 15 на ЗУТ, но не и границите на новообразуваните УПИ по проекта за изменение на регулационния план.

След получаване в СГКК на вписан в Службата по вписвания акт, удостоверяващ прехвърлянето на реалната част (части) между собствениците (по реда на чл. 86, ал. 1 ЗКИР или § 5, ал. 2 ПЗРЗКИР), тя изменя кадастралната карта, като актуализира съгласувания проект за изменение.

За новообразувания УПИ, който е обединен с част от съседния поземлен имот се записват данни за собствеността от документа за имота – преди сделката по чл. 15 на ЗУТ и от окончателния договор, удостоверяващ собствеността след прехвърлителната сделка.

Като цяло, не лека и кратка процедура. Пожелавам Ви успех!
С уважение,
адв.Чанкова
София, ул. “Три уши”, 1, етаж 3, офис 1
телефон за връзка: 0887 201 222