https://ceb.bg/question/view/remont-na-pokriv-idq-7191.html

Въпрос на Алексан Чубукчиян : Съсобствениците ни в общия имот, решиха да правят ремонт на покрива си на собствената си сграда, като обявиха че ще сменят само страрите керемиди с цигли, което според ЗУТ е текущ ремонт, но впоследствие се оказа друго. Събори се целия покрив, смениха се всички носещи греди, всички ребра, попове, с една дума се направи изцяло нов покрив, което вече не е текущ ремонт а строеж според ЗУТ, за което се изисква разрешение за строеж, както и нашето съгла-сие .
Въпросът ни е правилно ли тълкуваме ЗУТ, трябва ли им разрешение и ако ДА, какво трябва да направим. Благодаря .

ОТГОВОР :

Здравейте господин Чубукчиян!
От написаното се разбира, че става въпрос за ОБЩ ИМОТ / по всяка вероятност две сгради в един общ парцел/, като съсобствениците Ви по парцел са решили да ремонтират покрива на собствената си сграда.
По- долу ще изразя собственото си мнение, съобразно написаното от Вас, а именно:
Трябва да се има предвид дефинираното в чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ във връзка с $5,т.42 и т.43 от ЗУТ
Според т.42 ОСНОВЕН РЕМОНТ е, когато е налице частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация.
Според т.43 ТЕКУЩ РЕМОНТ е, когато е налице подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.
Текущ ремонт на строеж е и подобряването и поддържането в изправност на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, при които не се променят трасето и техническите характеристики.
СЛЕДОВАТЕЛНО – в конкретния казус е налице ТЕКУЩ РЕМОНТ, защото изрично е посочено, че такъв е налице – ТОГАВА, КОГАТО НЕ СЕ ЗАСЯГА КОНСТРУКЦИЯТА НА СГРАДАТА.
Няма данни да се засяга конструкцията на сградата.
Покривната конструкция е ЧАСТ ОТ КОНСТРУКЦИЯТА НА СГРАДАТА, а не самостоятелна такава.
Подмяната на остарелите дървени греди с НОВИ такива, за което е необходимо да бъдат смъкнати старите не означава, че се засяга по какъвто и да било начин конструкцията на сградата.
С уважение,
адв. Галина Чанкова
София, ул. Три уши, 1
телефон за връзка: 0887 201 222