Семейно и наследствено право

Регулиране на отношения между съпрузите в семейството, развод,осиновяване, закрила на деца и адвокат за защита от домашно насилие

Адвокат по „Семейно и наследствено право“ гр. София – Галина Чанкова

СЕМЕЙНО ПРАВО – клон от правото, който регулира обществени отношения свързани с правата и задълженията на съпрузите в семейството между тях и спрямо децата, задължение за заплащане на издръжка, развод с вина на един от съпрузите, без доказване на вина, осиновяване, разсиновяване, закрила на децата, както и защита от домашно насилие, права и задължения при съпружеска имуществена общност

НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО  – клон от правото, който регулира обществени отношения, свързани с правото на наследяване, доброволна и съдебна  делба на недвижим имот, завещание, отказ от наследство

Кога да ползваме услугите на адвокат по „Семейно и наследствено право“?

Семейното и наследственото право имат не само юридическа, но и емоционална страна. Правата са описани в Семейният кодекс и Закона за наследство и се отнасят за следните области:

  • Развод по взаимно съгласие
  • Развод по исков ред
  • Предбрачни договори
  • Определяне на издръжка за дете
  • Защита от домашно насилие
  • Имуществени въпроси

Ако имате нужда от добър адвокат за развод, издръжка на дете или други въпроси свързани със семейното и наследственото право, не се колебайте да се свържете с мен чрез формата за контакт или на посоченият телефон.

Често задавани въпроси

Каква е процедурата за осиновяване на дете?

Решението да бъдеш осиновител на дете, често е съпроводено с редица правни въпроси и легалните процедури. Осиновителя може да бъде, както съпружескта двойка така и самостоятелно лице. Като задължително поне един от осиновителите трябва да бъде по възразтен от осиновяваното дете. Необходимо е да се подаде заявление до дирекция „Социално подпомагане“ към постоянният ви адрес. В заявлението се вписват ЕГН, възраст, етнос и се прилага свидетелство за съдимост.

Каква е минимална издръжка за дете?

Минималната издръжка на дете е посочена в нормата на чл.142 от СК и се определя като 1/4 от минималната работна заплата, а право на издръжка има детето т.е и двамата родители са длъжни да плащат издръжка.

Развод! Искам детето да живее при мен?

Правилата по които се упражняват и прилагат родителските права се определят при дело за развод по исков ред или със споразумение и при раздяла, когато децата са родени при съпружеско съжителство. Когато има спор за родителските права, съда взема предвид имуществото, кои е полагал грижи за детето родителският капацитет и други фактори.

Как да се защитим от домашното насилие?

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

Други сфери, в които имам дългогодишен опит

Облигационно право

Съдебна защита при облигационни отношения за наем, заем, влог, банкови кредити, ипотеки, залози, поръчителство, продажби, спорове с „Топлофикация”, „ЧЕЗ”, „Софийска вода”, мобилни оператори и с колекторски фирми. Изготвяне на пълномощни

Вещно право

Сделки с недвижими имоти, предварителни договори, етажна собственост, съдебна защита при ревандикационни, негаторни, установителни искове, защита на владение, уреждане на имуществени спорове между съпрузи

Гражданско право

Съдебна защита при облигационни отношения за наем, заем, влог, банкови кредити, ипотеки, залози, поръчителство, продажби, спорове с „Топлофикация”, „ЧЕЗ”, „Софийска вода”, мобилни оператори и с колекторски фирми. Изготвяне на пълномощни

Трудово право

Процесуално представителство и защита при неправомерни уволнения, трудови обезщетения, трудови злополуки, лекарски грешки

Граждански процес

Процесуално представителство и защита по граждански и търговски дела и представителство и защита по изпълнителни дела пред съдия-изпълнител

Административно право

Административно право и процес при правна помощ при обжалването на административни актове, обжалване на глоби и процесуално представителство