05.04.2020 – Правни казуси – 1 Отговори       (0)

Имам построена масивна вилна сграда в груп строеж /мазета и етаж/ по одобрен проект, но
без покрив. От 20 години имам здравословни проблеми, които не ми позволиха да я довърша.

Точка 3 от договора е: Преобретателят е длъжен да ЗАСТРОИ местото по одобрен план в
5 годишен срок. Ако не ЗАПОЧНЕ строежа в този срок отстъпеното право на строеж се отнема.

При положение, че съм започнал строежа в указания 5 годишен срок може ли да ми отнемат
правото на строеж? Kaк да тълкувам в точка 3 думата ЗАСТРОИ и ако не ЗАПОЧНЕ?

Отговор:

Здравейте господин Иванов!

Ще се опитам да Ви изложа моя хипотеза по поставените от Вас въпроси, което не означава, че няма да има и други отговори, респективно мотиви в различна от изложеното от мен.

ПРАВОТО НА СТРОЕЖ е ограничено вещно право, по силата на което едно лице може да построи сграда (постройка) върху чужда земя и да стане изключителен собственик на постройката.

Най- често поставяният въпрос в практиката е от кой момент възниква правото на строеж и за щастие на този въпрос има единно становище, че то може да бъде учредено както преди сградата да бъде построена, така и след като е била построена.

В настоящия казус става въпрос за вече построена сграда, собственост на лице- държавата, различно от лицето – собственик на земята. След като сградата е завършена на фаза груб строеж, то тя е годна да бъде предмет на отделно право на собственост. Приемането на грубия строеж от съответната комисия по строителен контрол трансформира правото на строеж в право на собственост, без правото на строеж да се погасява или губи.

То продължава да съществува и негов носител продължава да бъде лицето, построило сградата, т.е. Вие.

Т.е., от момента на завършване на сградата в груб строеж, продължават да съществуват едновременно право на собственост върху постройката и право на строеж върху земята.

Необходимостта от продължаване на живота на правото на строеж, дори след построяване на сградата, се обуславя от неговата безсрочност (освен ако то не е уговорено за определен срок), така че то може да надживее сградата. В тази насока чл. 66, ал. 2 от Закона за собствеността дава яснота по въпроса, предвиждайки, че правото на строеж не се погасява, ако постройката или част от нея погине, освен ако в акта за учредяването е предвидено друго.

С други думи – Вие сте възползвали от предоставеното Ви право на строеж и в 5- годишния срок сте построили сграда в груб строеж съгласно действащия към момента РЗП / регулационно- застроителен план/ и не би следвало да има причини, поради които да Ви бъде отнето. Остава да довършите строежа от груб до окончателен вид.

Цялата статия можете да прочетете тук.

Успех Ви пожелавам!

С уважение,
адв.Чанкова
София, ул. “Три уши”, 1, етаж 3, офис 1
телефон за връзка: 0887 201 222