Трудово право

Подсъдност и давност при трудови спорове, обещетения за неизплатени заплати, жалби до инспекцията по труда, изготвяне на трудови договори и защита, отмяна или претенции за неправомерно уволнение

Адвокат по „Трудово Право“ гр. София – Галина Чанкова

ТРУДОВО ПРАВО  – Трудовото право е клон от правото, който регулира отношения , свързани с нарушени права и задължения при изпълнение на трудов договор, обезщетение при прекратяване на трудов договор, незаконно уволнение, видове трудови договори, трудова злополука, имуществена отговорност.

Кога да ползваме услугите на адвокат по „Трудово право“ и „Трудов Спор“?

При необхоимост от юридическа консултация свързана с нарушени права и изпълнение на трудови договори, не се колебайте да потърсите помощ от мен адвокат Чанкова, където ще обсъдим всички детайли и ще предприемем действия за процесуална защита на Вашите права.

 

  • Ако сте били незаконно уволнен и да бъдете назначени отново
  • При неизплатени суми за неизползван отпуск
  • Ако работодателят ви е некоректен
  • При забавяне или неизплащане на работна заплата
  • При преговори между работодателя и служителя
  • При прекратяване на трудови договори
  • Преговори с членова на синдикални организации
  • Изготвяне на трудови договори
  • Изготвяне на граждански договори
  • Съставяне на споразумения и анекси

Не оставяйте Вашите интереси в случайни ръце, а потърсете съвет!

Доверете се на опитен адвокат и се консултирайте с мен адвокат Галина Чанкова. Проверете вашите права и възможности пред вашият работодател и вариантите за споразумения или дело при трудов спор. Съществуват редица проблеми с които можете да се сблъскате и често могат да бъдат фатални. Не се колебайте да се свържете с мен на посоченият телефон, имейл или използвайте контактната форма.

Често задавани въпроси

Кога да потърсим адвокат за решаване на "Трудов Спор"?

Хората прекарват повечето време на работното си място, за да създадат своята финансова независимост, но за съжаление в днешно време добросъвестните работодатели не се срещат често и никой не е застрахован от това да попадне в ситуация, която изисква наместа на опитен адвокат по трудово право и трудов спор. Разрешаването на трудовите спорове, предвид българското законодателство и моята практите се явява едно от най-сложните юридически дейности, съвкупност от редица детайли, с които обикновеният човек не би могъл да се справи сам.

Закон за уреждане на колективните трудови спорове

Този закон установява реда за уреждане на колективните трудови спорове между работници и работодатели по въпроси на трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище.
(2) В колективните трудови спорове работниците се представляват от органите на техните професионални организации, а работодателите – от съответните ръководители освен ако страните са упълномощили други органи или лица.

Какъв е размера на обещетението при при трудова злополука?

При претърпяна трудова злополука, сумата за обещетението, която трябва да бъде изплатена се определя от съда на база на понесените вреди. Дълготрайните последствия като намалена работоспособност или болничен престой се взимат под внимание.

Работодателят отказва обещетение при трудова злополука. Какви права имам?

При отказ от обещетение при трудова злополука от страна на работодателя е задължително да бъде заведено съдебно дело, за да бъде доказано, че отказът на работодателя е неправомерен и незаконен. Със завеждане на делото, можете да осъдите работодателят ви да заплати полагащите се суми и дължимите лихви.

Други сфери, в които имам дългогодишен опит

Облигационно право

Съдебна защита при облигационни отношения за наем, заем, влог, банкови кредити, ипотеки, залози, поръчителство, продажби, спорове с „Топлофикация”, „ЧЕЗ”, „Софийска вода”, мобилни оператори и с колекторски фирми. Изготвяне на пълномощни

Семейно право

Развод, имуществените отношения, родителски права и издръжка, упражняване на родителските права, закрила от домашно насилие, защита по делба – извънсъдебни споразумения и съдебна делба, отказ от наследство

Гражданско право

Съдебна защита при облигационни отношения за наем, заем, влог, банкови кредити, ипотеки, залози, поръчителство, продажби, спорове с „Топлофикация”, „ЧЕЗ”, „Софийска вода”, мобилни оператори и с колекторски фирми. Изготвяне на пълномощни

Вещно право

Сделки с имоти, предварителни договори, съдебна защита при установителни искове, защита на владение, уреждане на имуществени спорове

Граждански процес

Процесуално представителство и защита по граждански и търговски дела и представителство и защита по изпълнителни дела пред съдия-изпълнител

Административно право

Административно право и процес при правна помощ при обжалването на административни актове, обжалване на глоби и процесуално представителство