Адвокатски и правни услуги

Гражданско право и дела – делби, разводи, вещни искове, домашно насилие, трудови спорове, облигационни искове – наем, заем,банкови кредити, покупко-продажба, наследство

Вещно право

Сделки с недвижими имоти, предварителни договори, етажна собственост, съдебна защита при ревандикационни, негаторни, установителни искове, защита на владение, уреждане на имуществени спорове между съпрузи

 

Облигационно право

Съдебна защита при облигационни отношения за наем, заем, влог, банкови кредити, ипотеки, залози, поръчителство, продажби, спорове с „Топлофикация”, „ЧЕЗ”, „Софийска вода”, мобилни оператори и с колекторски фирми и изготвяне на пълномощни

Семейно и наследствено право

Развод, имуществените отношения, издръжка, упражняване на родителските права, закрила от домашно насилие, защита по делба – извънсъдебни споразумения и съдебна делба, отказ от наследство

Гражданско право

Поставяне под запрещение, учредяване на настойничество и попечителство, промяна на име и регистрация на юридически лица с нестопанска цел – сдружения, фондации и др.

Трудово право

Процесуално представителство и защита при уволнения, обезщетения, трудови злополуки, лекарски грешки

Граждански процес

Процесуално представителство и защита по граждански и търговски дела и процесуално представителство и защита по изпълнителни дела пред съдия-изпълнител

Правна помощ при обжалването на административни актове, обжалване на глоби и поцесуално представителство

Правна помощ при обжалването на административни актове, обжалване на глоби и поцесуално представителство